Ο Αυγενάκης έβγαλε ανακοίνωση για τον τελικό

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ήταν αναμενόμενο πως θα συμβεί

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος όπως συμφωνήθηκε θα γίνει χωρίς οπαδούς των δύο ομάδων. Συνολικά οι προσκλήσεις θα είναι 110 συν τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και τις αποστολές των δύο ομάδων.

Ήταν αναμενόμενο μάλιστα, πως θα υπάρξει απαγόρευση μετακίνησης οπαδών και αυτό ανακοινώθηκε επίσημα με απόφαση Αυγενάκη.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ και Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του τελικού ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24-05-2023 και ώρα 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου».

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις :

α) Του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α’), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 5, παρ.1, περ. α, β και δ και άρθρου 7 του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α’/23.02.2012).

γ) Του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ49 Α΄/13.05.2015), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4306/2019 (ΦΕΚ48/Α/14.03.2019).

δ) του άρθρου 66 του ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού … και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α’/03.08.2016).

ε) Του ν.4479/2017 περί τροποποιήσεων του ν.2725/1999 για την άδεια λειτουργίας των αθλητικών

εγκαταστάσεων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 94 Α’/29.06.2017).

στ) Του Π.Δ.81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α’/08.07.2019).

ζ) Του Π.Δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ121/Α/09.07.2019).

η) Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019).

θ) του Π.Δ.4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α’/22-01-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14.03.2019).

2. Την αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 (ΦΕΚ3099/Β/01.08.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη».

3. Το με αριθμ. πρωτ.1003/2/466-δ’/18.05.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ και Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του τελικού ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24-05-2023 και ώρα 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για λόγους Δημόσιας Τάξης και

Ασφάλειας.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 2127/18.05.2023 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Β. προς την ΕΠΟ.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 2129/18.05.2023 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ και Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΚ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24-05-2023 και ώρα 20:30, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Source: inpaok.com

Με την ευγενική χορηγία του INPAOK